سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
حجت قهرمانی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناسی باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
زینب قهرمانی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناسی باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
خانی شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

فراسیون (Marrubium anisodon C. Koch ) یک گیاه دارویی است که در طب سنتی اثرات ضدسرفه، تب بر و مسکن برای آن ذکر شده است و امروزه در طب نوین از پیکره رویشی آن برای تهیه داروهای ضدضرفه، ضد دیابت و بیماری های قلبی استفاده می شود. با توجه به اهمیت این گیاه و مشکلات موجود در جوانه زنی بذر آن، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر خراش دهی شیمیایی و جیبرلیک اسید بر رفع رکود بذرهایفراسیون صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریک و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد به طوری که تیمارهای اعمال شده شامل جیبرلیک اسید در پنج سطح صفر(شاهد)، 25، 50، 100 و 200 پی پی ام و اسید سولفوریک 90 درصد با چهار زمان صفر(شاهد) 5،10 و 15 دقیقه بود نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی بذرها به تیمار جیبرلیک اسید 200 پی پی ام و اسید سولفوریک 15 دقیقه اختصاص داشت(93 درصد) در حالی که بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به تیمار جیبرلیک اسید 100 پی پی ام و اسید سولفوریک 5 دقیقه بود.