سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل احمدیان مرج – دانشجوی دکتری سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا مباشری – دانشیار گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر متکان – دانشیار گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از مراحل ضروری و اولیه در بسیاری از پردازشهای سنجش از دوری زمین مرجع نمودن تصاویر می باشد. در تصاویر باقدرت تفکیک مکانی پایین، زمین مرجع کردن به دلیل دشواری در تعیین نقاط کنترل دقیق، نسبت به تصاویر با قدرتتفکیک مکانی بالا از دقب کمتری برخوردار خواهد بود. هنگام استفاده از این تصاویر در مناطق، شهری به دلیل وجودکلاس های مختلف در هر پیکسل (وجود پیکسل های مختلط) و پیچیدگی سطح شهر، زمین مرجع نمودن دارای خطا می -باشد. وجود خطا در این حالب باعث جابجایی پیکسل ها نسبت به موقعیب واقعی شده، که این موضوع ایجاد خطا در مقادیربازتابندگی پیکسل ها را در پی خواهد شد. در این پژوهش سعی در بررسی تاثیر این خطا بر روی بازتابندگی پیکسل ها نسبتبه موقعیب دقیق، آنها گردیده اسب. برای این منظور ابتدا نقشه کلاسهای سطح شبر با استفاده از تصاویر با قدرت تفکیکمکانی بالا و همچنین قدرت تفکیک طیفی بالا و طیف بازتابندگی آنها بدست آمد. سپس با شبیه سازی وجود خطا در زمینمرجع کردن تصاویر میزان تغییرات بازتابندگی و خطای نسبی آن در موقعیت های جدید بدست آمد. از نتایج بدست آمدهمشخص گردید اثر این خطا در مناطق، شهری که دارای بافت تکراری می باشد زیاد نمی باشد و بر عکس برای مناطقی کهتغییر بافت در سطح شهر وجود دارد این خطا دارای اثرات بیشتری است.