سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ثمره قرایی – دانش اموخته کارشناسی ارشد باغبانی
ابوالقاسم حسن پور استهباناتی – استادیار گروه باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کلرور کلسیم ودمای انبار برافزایش عمر انبارداری میوه توت فرنگی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار برروی توت فرنگی رقم سلوا انجام شد. بدین منظور میوه ها در اواخر مرحله رسیدن برداشت و پس از شستشو تحت تاثیر تیمار کلرور کلسیم در سطوح 0، 0/5 ، 1 و 1/5 درصد قرار گرفت و پس از بسته بندی به دماهای 1 ، 4 و 23 درجه سانتیگراد منتقل و به مدت 7 و 14 روز نگهداری شد و تاثیر تیمارها برروی صفات ویتامین ث ، ph ، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول کل ، نسبت مواد جامد محلول کل به اسیدیته قابل تیتراسیون، میزان کلسیم، میزان کاهش وزن و میزان فساد میوه ها اندازه گیری شد براساس نتایج دمای انبار و غلظت کلرور کلسیم بر ph آب میوه تاثیر معنی داری نداشت ولی تاثیر تیمار کلسیم بر مقدار اسید قابل تیتراسیون معنی دار بود.