سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرداریان – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
علی نقی فرح بخش – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

دانه قناری یک علف هرز مهم کشیده برگ در مزراع غلات به ویژه گندم در ایران و بسیاری از نقاط دنیا است. به منظور تعیین جوانه زنی بذرهای تازه برداشت شده دانه قناری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در 4 تکرار در آزمایشگاه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در تابستان 1390 انجام شد. کرت اصلی شامل دما: 12 و 18 و 24 درجه سلسیوس و کرت فرعی شامل جوانه زنی در نور (8 ساعت روشنایی+ 16 ساعت تاریکی) و در تاریکی (24 ساعت تاریکی) بود. در هر ظرف پتری 20 عدد بذر روی کاغذ صافی قرار داده و 5 میلی لیتر آب مقطر به هر ظرف اضافه شد و در دماهای مربوطه و رطوبت ثابت 60 درصد در دستگاه ژرمیناتور قرار داده شد. درصد جوانه زنی تا مدت 10 روز تعیین گردید. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک نرم افزار SAS مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که دما نقش مهمی در تعیین رکورد یا عدم آن داشت. بدین معنی که اگر بذر تازه برداشت شده این علف هرز در دمای 18 درجه سلسیوس قرار گیرد به طور معنی دار باعث افزایش جوانه زنی بذرها نسبت به دو دمای دیگر می شود. همچنین نور اثر معنی داری در شکستن رکورد بذر داشت و بذرهای که در دمای 18 درجه سلسیوس و در زیر نور قرار گرفتند بیش از 67 درصد جوانه زنی داشتند. به طور کلی بذرهای دانه قناری در دمای 18 درجه سلسیوی و در نور قرار گیرد بیش از 50 درصد از بذرهای تازه برداشت شده رکورد نخواهند داشت.