سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم پوراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اورنگ خادمی – دانشجوی دوره دکتری
ذبیح اله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
رحیم نیکخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

کمبود آب یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزیدر ایران می باشد در منطقه دره گز خراسان دور معمول آبیاری درختان سیب 10 روزه در نظر گرفته میشود افزایش فاصله دور آبیاری بشرطی که موجب کاهش کیفیت و کمیت میوه نگردد می تواند موجب صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه آن گردد. در این پژوهش اثر دوره آبیاری 10 روزه به عنوان شاهد با دوره های 15 و 20 روزه روی ویژگیهای کیفی میوه سیب رقم لبنانی زرد مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دورآبیاری 15 روزه تفاوت چندانی از نظر شاخصهای کیفی مورد بررسی با دور ابیاری 10 روزه نداشته و میتواند جایگزین آن در آبیاری درختان سیب در منطقه دره گز گردد این در حالی است که دور آبیاری 20 روزه در مقایسه با دور آبیاری 10 روزه موجب کاهش معنی دار کیفیت میوه گردید.