سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سالار محمدی هوشنگ – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی کرمان
محمدجواد اروین – دانشیار دانشکده کشاوزی کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزیو منابع طبیعی کرمان

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای در منطقه ارزوئیه کرمان اثر محلول پاشی میوه ها ی هندوانه رقم کرسمون سوئیت (قطر میوه ها 3 تا 4 سانتی متر) با اسید جیبرلیک در غلظت های 0، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) واستیل سالیسیلیک اسید با غلظت های 0، 0/5 ملی مول) مورد بررسی قرار گرفت. هنگام برداشت، شاخص های زمان رسیدن (روز بعد از کاشت) تعداد میوه بازار پسند (بالای دو کیلو گرم) متوسط وزن میوه هر بوته (کیلوگرم) و عملکرد (تن در هکتار) ثبت گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمار جیبرلیک اسید روی کلیه شاخص های ذکر شده معنی دار بودو بیشترین مقدار محصول از مصرف 50 گرم در لیتر جیبرلیک اسید به دست آمد که 70 % نسبت به شاهد افزایش نشان داد همچنین جیبرلیک اسید موجب دیررسی میوه ها به مدت یک هفته نسبت به شاهد گردید. اثر تیمار استیل سالیسیلیک اسید بر شاخص های اندازه گیری شده معنی دار بود بطوریکه نسبت به تیمار شاهد عملکرد 24 % و زمان رسیدن 9 روز زودتر انجام گرفت. بیشترین مقدار محصول از ترکیب دو تنظیم کننده رشد 150 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به همراه 0/5 میلی مول استیل سالیسیلیک اسید بود.