سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر دما و رطوبت خاک، رشد علف هرز و رشد گل جعفری واریته دارگان بی ( Tagetes patula cv duragon Bee ) به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. در این آزمایش تیمارها شامل شاهد(بدون خاکپوش) و دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری هر کدام در سه ضخامت 8،4 و 12 سانتیمتری بودند. در طول دوره آزمایش(8 فروردین تا 29 شهریور سال 1387) دمای خاک، رطوبت خاک، رشد علف هرز، وزن تر و خشک گیاه، ارتفاع بوته، طول ریشه و وزن ریشه در پایان فصل رشد اندازه گیری شد. دمای خاک با افزایش ضخامت خاکپوش کاهش می یافت و دمای خاکپوش کمپوست زباله شهری در مقایسه با چیپس چوب در ضخامت های مشابه بالاتر بود که به دلیل رنگ تیره کمپوست می باشد. رطوبت خاک با افزایش ضخامت مالچ افزایش می یافت. در رشد علف هرز ضخامت 8 سانتیمتر در هر دو نوع خاکپوش بیشترین مقدار را نشان داد. وزن تر و خشک و ارتفاع گیاه در چیپس چوب با ضخامت 8 سانتیمتری مقادیر بیشتر را به خود اختصاص داد. طول ریشه و زن ریشه هم چیپس چوب با ضخامت 12 سانتیمتری بیشترینمقدار را نشان می داد.در مجموع افزایش ضخامت لایه خاکپوش باعث بهبود رشد گیاه می شود و چیپس چوب با ضخامت 8 و 12 سانتیمتری در مجموع نتایج بهتری را نشان داد.