سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا کفاش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد بازوبندی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی چاودار بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزا آزمایشی در قالب فاکتور یل با طرح پایه کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۸ انجام شد . فاکتورهای آزمایش شامل غلظتهای عصاره آبی اندام هوایی چاودار در ۵ سطح شامل ( صفر ،۲۵، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد ) و ارقام کلزا در ۳ سطح (اکاپی ،زرفام و مودنا ) بود . نتایج نشان داد که با افزایشدرصد عصاره آبی در صد جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه تاثیر معنی داری داشته است. با افزایشدر صد عصاره ،درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه کاهشیافت. بالاترین کاهشدردرصد و سرعتجوانه زنی مربوط به رقم زرفام و در طول ریشه چه در رقم مودنا بدست آمد .