سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه مرادی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
امیرحسین بقایی – استادیارگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
رضا جعفری نیا – گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:

انباشت زیاد فلزات سنگین در خاکهای کشاورزی باعث زیاد شدن جذب این فلزات توسط گیاهان شده وسلامت و کیفیت غذاها را تحت تاثیر قرار داده و برای سلامت انسانها که در زنجیره غذایی هستند خطرناک میباشد. بنابراین پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین لازم و ضروری است. امروزه اعتقاد اکثر متخصصین بر آن است که حجم بالای آلودگی د رخاکها نیازمند یک کار فوری میباشد کادمیوم از جمله فلزاتی است که در غلظتهای کم نیز برای کلیه موجودات زنده از جمله انسان سمی به حساب می آید. این پژوهش باهدف بررسی اثر رس اسمکتیت و کود ورمی کمپوست بر مقدار کدادمیوم قابل عصاره گیری با EDTA صورت پذیرفت. به منظور انجام این پژوهش آزمایشی گلدانی به صورت یک ازمایش فاکتوریل ص در قالب طرح بلوک کامص تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامص کاربرد 3 سطح ورمی کمپوست (0 0v (51 ،) 1v (30 ،) 2v تن در هکتار و کاربرد رس به مقدار 0 0s و 30 1s گرم خاک همچنین خاک آلوده به کادمیوم درمقادیر 0 0Cd (1 ،) 5Cd (50،) 10Cd و 51 15Cd میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک میباشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که افزودن کود ورمیکمپوست به مقادیر 51 و 30 تن در هکتار نسبت به خاک فاقد کود به ترتیب به میزان 85.56 و 76.84 درصد کاهش جذب کادمیوم را نشان داد.