سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی نورعلیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
یحیی ابطالی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
اسکندر زند – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
مهدی عزیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

سویا با میزان تولید بیش از ۲۲۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ یکی از مهمترین دانه های روغنی جهان بوده است. میزان تولید آن در کشور در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲۴۰۰۰ تن بوده که از این مقدار ۶۴۰۰۰ تن مربوط به استان مازندران میباشد. علفهرز تاج خروسریشه قرمز Amaranthus retroflexusاز مهمترین علفهای مزارع سویایاستان مازندران بوده که موجب اتافت عملکرد را فراهم میکند. در سال ۱۳۸۵ برایارزیابیاثر رقابتی این علفهرزبر تعداد غلافهای سویا طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با ۱۵ تیمار شامل سه رقم سویا (تلار، ساریو سحر) در پنج سطح تراکمی علفهرز تاجخروس( ۱۲ ،۸ ،۴ ،۰ و ۱۶ بوته در متر مربع)، با ۴تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران به اجرا در آمد. طی نمونه گیریهای به عمل آمده و برازشداده ها توسط مدل سه پارامتری کوزنس، نتایج نشان داد که با افزایش تراکم تاجخروستعداد غلافها کاهش یافت و یکرابطه معکوسی بین آنها وجود داشت. تراکمهای مختلف علفهرز تاجخروس موجب افت تعدادغلاف در سویا گردیدند به طوریکه تراکم یکبوته در متر مربع تاجخروس موجب کاهش ۱۲-۶ درصد تعداد غلافها در ارقام مورد بررسی گردید. با افزایش تراکم علف هرز تاجخروس روند کاهش تعداد غلافهای سویا در هر سه رقم شدت کمتری یافت و شدت افت تعداد غلافها در تراکمهای کمتر تاجخروس بیشتر بوده استکه نشان دهنده عدم وجود رابطه خطی بین شدت کاهش تعداد غلافهای سویا و افزایش تراکم تاجخروس میباشد