سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن محمد نوربخش لنگرودی – دکترای رشته مدیریت مالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مهدی فدایی اشکیکی – دکترای رشته مدیریت صنعتی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
هاجر بابایی روشندل – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر تعطیلات در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از شاخصروزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره دهساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 استفاده شد. سپسبازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. اثر تعطیلی برای روزقبل و بعد از تعطیلی آزمون شد. در این تحقیق از روش سری زمانی حداقل مربعات معمولی (OLS) بهره گرفتهشد. نتایج حاکی از وجود اثر تعطیلی در روزهای قبل و بعد از تعطیلی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است.