سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مشتاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
سیدمهدی عباسی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن بدری – کارشناس مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله اثر زمان نگهداری مذاب در بوته کوره VIM برخواص مکانیکی الیاژ IN-718 مورد بررسی قرارگرفته است به این منظور 4 ذوب با زمانهای مختلف نگهداری مذاب دربوته در کوره VIM تهیه و انالیز شیمیایی و خواص مکانیکی بر آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش زمان نگهداری مذاب در بوته تاثیر چندانی بر مقدار عناصر الیاژی اصلی ندارد با افزایش زمان نگهداری مذاب در بوته میزان اتلاف تیتانیم و الومینیوم نمونه ها افزایش مییابد که دلیل آن اکسیدشدن این عناصر و تبخیر الومینیوم درزمان نگهداری طولانی میباشد همچنین بررسی انالیز گازها نیز نشان داد که افزایش زمان نگهداری مذاب در بوته باعث کاهش میزان نیتروژن می شود ولی میزان اکسیژن ابتدا کاهش یافته و افزایش بیشتر زمان نگهداری منجر به افزایش مجدد اکسیژن می گردد بنابراین افزایش میزان تلفات تیتانیم و الومینیوم و کاهش نیتروژن سبب افزایش احتمال ایجاد اخال در الیاژ می شود که باعث افزایش مقادیر استحکام و سختی و در مقابل کاهش داکتیلیته الیاژ IN-718 می شود.