سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
فتانه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهمیت نقش مکانیزم حاکمیت شرکتی در بهبود کارایی بازار سرمایه و تأثیر آن بر شفافیت اطلاعاتی شرکت ها، رابطه بین یک مکانیزم بیرونی و دومکانیزم درونی با کیفیت افشای اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. برای اندازه گیری کیفیت افشاء(امتیاز افشای شرکتی)، از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده است. درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیزم بیرونی و نسبت مدیران غیر موظف در هیأت مدیره و تمرکز قدرت از جمله مکانیز مهای درونی و متغیرهای مستقل این پژوهش هستند. با استفاده از روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک، تعداد 60 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله تحقیق ( 1388-83انتخاب و با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که، بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز قدرت با امتیاز نهایی افشای شرکتی و اجزای آن رابطهمعنی داری وجود دارد. در حالی که بین نسبت مدیران غیر موظف در هیأت مدیره و امتیاز نهایی افشای شرکتی و اجزای آن رابطه معنی داری مشاهده نشد