سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم میرزائی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
جعفر مرشدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فریده عظیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

بخشی از چرخه آب در طبیعت در زیر زمین صورت می گیردکه منابع آبهای زیرزمینی یکی از اجزای آن محسوب می گردد. طرحهای وسیع سازه های آبی نظیر ایجاد سد بطور قطع با تأثیراتی برآبهای سطحی و زیرزمینی همراه خواهد بود. این پژوهش با هدفبررسی نقش سد کرخه بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت سرخهبا استفاده از روش زمین آمار کریجینگ انجام شده است. سازندهایرخنمون یافته در دشت سرخه شامل سازند بختیاری در شمال،جنوب و جنوب غرب، بخش لهبری از سازند آغاجاری در شمالغرب دشت و نیز آبرفت های کواترنر می باشد. سازندهای مزبور جزءسازندهای نفوذپذیر به شمار می روند. سد مخزنی کرخه در فاصله22 کیلومتری شمال غرب اندیمشک دراستان خوزستان احداثگردیده است، این سد از نوع خاکی با هسته رسی می باشد. در اینپژوهش پس از تجزیه و تحلیل داده های سطح آب 13 پیزومترفعال در دشت سرخه در محیط GIS و با استفاده از روش زمین آمارکریجینگ، نقشه های پهنه بندی سطح آب پیزومترهای دشت بهمنظور بررسی تغییرات سطح آب در دوره آماری قبل و بعد از احداثسد کرخه تهیه گردیدند. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بطورمستقیم و یقینا احداث سد کرخه در افزایش سطح آب زیرزمینیدشت سرخه تأثیر مثبت داشته است.