سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناصر محب علی پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر خورشیدی بنام – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

گیاهان داریی علاوه بر ترکیبات عمومی و اساسی دارای یک ماده مؤثر ثانوی هستند که شامل هزاران نوع هستند دارای تأثیرات فیزیولوژیک بر موجود زنده به خصوص انسان می باشند. تیره نعناعیان یکی از بزرگترین تیره های گیاهی است که دارای پراکنش جهانی می باشد. نعناع اسپیکاتا با نام علمی Mentha spicata از خانواده نعناعیان Lamiaceae می باشد و یک گیاه علفی چند ساله است. نعناع به طور کلی بادشکن، مقوی معده، ضد سرف، ضد تشنج، قابض، محرک، مسکن و ارام بخش، خنک کننده، معرق و قاعده آور است. این مطالعه در سال زراعی 92-1391 در استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشترود روستای آغپه کندی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. هر کرت با ابعاد 2×1/5 متیر حاوی سه ردیف کشت بود. برداشت نمونه ها در زمان 50% گلدهی حدود اواسط مرداد انجام شد. سپس نسبت به خشک کردن نمونه های برداشت شده اقدام شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه اسانس گیر (کلونجر) انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر درصد اسانس اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین درصد اسانس در تیمارحاوی 225 کیلوگرم در هکتار اوره مشاهده شد. بطوریکه نسبت به شاهد، 30% و نسبت به تیمار حاوی 112/5 کیلوگرم در هکتار اوره، 23% افزایش اسانس مشاهده شد.