سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد ایمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر عملکرد روغن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تضادفی در سه تکرار در آموزشکده کشاورزی مغان واقع در 16 کیلومتری غرب شهرستان پارس آباد انجام شد. مقایسه میانگین عملکرد روغن متأثر از سطوح مختلف کودآلی گوگرد گرانوله نشان داد که با افزایش کودآلی گوگرد گرانوله عملکرد روغن نیز افزایش یافت. مقایسه میانگین عملکرد روغن متأثر از سطوح تلقیح با باکتری تیوباسیلوس نشان داد که تلقیح با باکتری تیوباسیلوس نیز عملکرد روغن را نسبت به عدم تلقیح با باکتری افزایش داد. مقایسه میانگین عملکرد روغن متأثر از سطوح مختلف کود دامی نشان داد که با افزایش کود دامی عملکرد روغن نیز افزایش یافت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود دامی و کود کگوگردی تحت تأثیر تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد روغ نشان داد که بین سطوح مختلف کود دامی، ک ود گوگردی و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس از نظر اثر بر عملکرد روغن تفاوت معنی دار وجود داشت.