سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد ایمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر میزان فسفر و آهن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در آموزشکده کشاورزی مغان واقع در 16 کیلومتری غرب شهرستان پارس آباد انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی تحت تأثیر تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر مقدار فسفر دانه نشان داد که بین سطوح تلقیح با باکتری تیوباسیلوس و اثر متقابل کود دامی و کودگوگردی تفاوت معنی دار در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. بیشترین مقدار فسفر دانه از تیمار بیشترین سطح کود دامی و کود گوگردی (20 تن کود دامی و 200 کیلوگرم گوگرد در هکتار) به دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود دامی و کود گوگردی تحت تأثیر تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر مقدار آهن دانه نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف کود دامی x کود گوگردی x باکتری تیوباسیلوس بر مقدار آهن دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار است. مقایسه میانگین مقدار آهن دانه متأثر از برهمکنش سطوحمختلف کود دامی x کود گوگردی x باکتری تیوباسیلوس نشان داد که بیشترین مقدار آهن دانه مربوط به تیمارهای M2B1S2 و M2B0S2 با میانگین 32/44 و 32/30 میلی گرم بر کیلوگرم بود و کمترین آن نیز از تیمار M0B1S0 با میانگین 25/95 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد.