سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذردخت مهدی پور – کارشناس ارشد
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
غلامرضا علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

بیشتر ترشحات ریشه بوسیله باکتری ها متابولیزه میشوند و گیاهان نیز از طریق مکانیسمهای بیوشیمیایی ترکیبات مختلفی رادر خود انباشته کرده که آنها را در مقابل تنشهای محیطی مقاوم می سازند. به منظور بررسی اثرات تلقیح ۶ سویه مختلف باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم ( شامل مایه تلقیح های سویای تولید داخل Nitrogen-Italia و RS154 ، RS152 ، RS151 ، RS150 با بذر سویا رقم JK بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه و مقایسه کارآیی این باکتری ها در شرایطمزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل قندهای محلول و نامحلول، پرولین، گلیسین بتائین و فعالیت آنزیم نیتراتردوکتاز در برگ بود. تمامی تیمارهای باکتریایی نسبتبه شاهد در شاخصهای بررسی شده تفاوت معنی دار نشان دادند. بر اساس نتایج سویه باکتری تولید داخل از نظر میزان تجمع گلیسین بتائین و قندها بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد