سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالکریم اجرایی – مربی
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی

چکیده:

تاثیر چهارسطح کلرید سدیم بر تغییرات مقدار نیترات پرولین و پروتئین های محلول در دانهالهای پنج پایه مرکبات شامل بکرایی، ولکامریانا، نارنج، لیموشیرین و لیمو آب بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار درگلخانه مورد بررسی قرار گرفت. دان نهالهای یکساله پایه های مورد بررسی در گلدانهای حاوی خاک آهکی PH=8.2 کشت شد و آبیاری آنها با آب آبیاری حاوی غلظتهای صفر، 20، 40 و 60 میلی مول در لیتر کلرید سدیم صورت گرفت. پس از انقضای مدت ازمایش مقادیر نیترات، پرویلن و پروتئین های محلول در برگ و ریشه اندازه گیری شد. پایه های مورد ازمایش از نظر مقدار نیترات در برگ و ریشه با هم اختلاف داشته و شوری باعث کاهش نیترات دربرگ و افزایش آن در ریشه شد. کمترین مقدار پرولین در برگ و ریشه پایه ها در تیمار شاهد بود وشوریمنجر به افزایش مقدار پرولین در برگ و ریشه شد.