سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – فوق لیسانس فیزیولوژی گیاهی دبیر زیست شناسی آموزشو پرورش شهرستان بهشه
مسعود بابایی نائیج – فوق لیسانس فیزیولوژی گیاهی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش شهرستان آمل

چکیده:

به منظور بررسی اثر شوری بر رشد رویشی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) 40 ژنوتیپ پنبه در سه تکرار بصورت آزمایش اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با دو فاکتور شوری (۱۸و ۱۲٫۹ دسی زیمنس) کشت داده شدند. شوری سبب کاهش معنی داری در صفات رویشی گیاه پنبه می شود و ارتفاع، وزن تر و خشک بخش هوائی را کاهش می دهد. در بین ژنوتیپ های مختلف پنبه ارقام ۳۱۲-۸۱۸ و جوکورابالاترین عملکرد را از خود نشان داده و در این صفات با افزایشمواجه بودند. به نظر می رسد که مکانیسم حذف در این دو رقم قدرت کافی را در مقابله با شرایط تنشاز خود نشان داده است.