سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در حال حاضر گیاهان دارویی اهمیت از دست رفته خود را به دست می آورند. این در حالی است که بر شدت عوامل کاهنده عملکرد گیاهان زراعی و دارویی مانند عوامل استرس زا افزوده می شود. از جمله این عوامل که در ایران جزو مشکلات عمده بر سر تولید گیاهان زراعی می باشد تداخل علف های هرز می باشد. این آزمایش نیز جهت بررسی تداخل ترکیبات آللوپاتیک یکی از علف های هرز عمده منطقه یعنی تاج خروس بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های رازیانه تحت شرایط فرسودگی و عکس العمل بذور به انواع مختلف پرایمینگ در پاسخ به ترکیبات آللوپاتیک و فرسودگی بذور در شرایط آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با اعمال پرایمینگ، مخصوصا پرایمینگ با اسید سالسیلیک، نه تنها بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه ها در سطح شاهد افزایش یافت، بلکه در شرایط وجود ترکیبات آللوپاتیک نسبت به شاهد از میزان شدت کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه ها توسط این ترکیبات کاست. جالب توجه این بود که اسید سالیسیلک در شرایط عدم پیری بذور تاثیر بهتری را بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ها داشت. علاوه بر آن در شرایط پیری بذور ترکیبات آللوپاتیک باعث کاهش بیشتر جوانه زنی و رشد گیاهچه ها گردید. همچنین ترکیبات آللوپاتیک بیشتر بر روی طول ریشه چه تاثیر گذاشتند، در حالی که تاثیر فرسودگی بیشتر بر روی طول گیاهچه ها بوده است.