سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا وصال طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی
دوست مراد ظفری – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

استفاده از ترکیبات طبیعی با خاصیت ضدمیکروبی که از قدیم شناخته شده و عموماً مقبول تر و کم ضررتر از ترکیبات مصنوعی هستند، راهبردی تازه در تکنولو ژی پس از برداشت است. در این تحقیق از عصاره اتانولی پودر غنچه های خشک میخک درغلظت های 0، 150، 300 و 450 ppm به منظور حفظ صفات کیفی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت انگور در دو آزمایش مجزا استفاده شد. در آزمایش اول اثر غلظت های مختلف عصاره روی کنترل شدت بیماری کپک خاکستری، با آلوده کردن حبه ها به اسپور قارچ و نگهداری در دمای 15 درجه سانتی گراد پس از گذشت 7روز بطور مستقل بررسی شد. در آزمایش دوم درصد کلی حبه های آلوده هر خوشه و نیز میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، سفتی، محتوای فنل کل، کاهش وزن و ظاهر چوب خوشه در دمای 1+-1 درجه سانتی گراد طی 40 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، بین شاهد و سایر تیمارها در تغییر رنگ و کاهش آب چوب خوشه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تیمارها بدون داشتن اثر نامطلوبی بر عطر و طعم محصول بر سایر صفات اثرات سودمندی داشتند. به نظر می رسد ترکیبات موجود در عصاره ضمن اثر ضد قارچی با خاصیت آنتی اکسیدانی خود فرایند پیری بافت های مختلف انگور را هم به تأخیر می اندازند