سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام صداقت حور – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ر
داود هاشم آبادی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی محمدی ترکاشوند – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهزاد کاویانی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

برای ارزیابی اثر آللوپاتیک آب میوه گوجه فرنگی، الکل اتانل و آب نسبتا شور بر روی جوانه زنی بذر 5 گیاه داروئی شامل:هل، اسفناج، جعفری، ترب و شنبلیله این آزمایش طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول (A) در پنج سطح دربرگیرنده بذر 5 گیاه داروئی شامل :a1:هل، a2: اسفناج، a3: جعفری، a4:ترب و a5:شنبلیله، و فاکتور دوم (B) نیز در پنج سطح شامل تیمارهای آبیاری بذور (b1:آب مقطر، b2 50%: آب میوه گوجه فرنگی+ 50 % (حجمی) آب مقطر، b3: 20% الکل اتانل(96%)+80%(حجمی)آب مقطر، b4:آب شور 5/3 میلی زیمنس بر سانتی متر، b5:آب شور 11 میلی زیمنس بر سانتی متر(آب مقطر با افزودن نمک ((NaCl در پتری دیش بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات ساده تیمارها (نوع گیاه، و نوع محلول آبیاری) و اثر متقابل آنها بر تعداد بذور جوانه زده در سطح 1% معنی دار بوده است. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که کمترین جوانه زنی مربوط به بذر گیاه جعفری و بیشترین جوانه زنی مربوط به بذر گیاه شنبلیله می باشد.