سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آنیتا رامتین – فازرغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
احمد خلیقی – استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مد
ابراهیم هادوی – استادیار و مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد سالامی واحد
جمشید حکمتی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرغلظت های مختلف هورمون های اکسین و تاثیر وجود ساکارز بر روی ریز نمونه های سرخ برگه در کشت بافت به منظور نیل به قلمه مرغوبتر و کاهش تلفات گیاه در حین تکثیر می باشد. در این طرح از دوآزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالب کاملا تصادفی در 5 تکرار استفاده شده است. عاملهای مورد استفاده شامل: 1- بستر کشت با 2 سطح ساکارز و ساکارز 30 میلی گرم در لیتر 2- هورمون در دو نوع الف) NAA با 4 سطح 0 و 0/1 و 0/2 و 0/4 میلی گرم در لیترب) IBA با 4 سطح 0 و 1 و2و4 میلی گرم در لیتر و مشاهده شد در محیطهایی که ساکارز وجود دارد میزان تولید کالوس, شاخه و طول شاخه بیشتر از محیط های فاقد ساکارز می باشد و با افزایش غلظت IBA میزان کالوس افزایش می یابد ولی میزان تولید شاخه و طول شاخه کاهش می یابد. بیشترین شاخه زایی و طول شاخه در سطح 0/1 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شده است و بیشترین مقدار کالوس در سطح 0/2 میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شده است.