سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محبوبه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد کروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنع
نعمت اله اعتمادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر در ایران علاوه بر گسترش کشت های هیدرونیک, گل شاخه بریده رز نیز از نظر اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر محلول های غذاییبا غلظت های مختلف کلسیم و بر، روی رقمایزی لاور طراحی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل با پایه طرح بلوک کامل تصادفی در جهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل 3 سطح کلسیم (5،2/5 و 7/5 میلی مول در لیتر) و 3 سطح بر(50،25 و 70 میکرمول در لیتر) بود. در این تحقیق صفاتی از جمله طول و قطر ساقه بود به گونه ای که طول ساقه به موازات افزایش کلسیم و بر افزایش یافت. هیچ یک از تیمارهای کلسیم و بر طول و قطر گل را تحت تاثیر قرار ندادند. تفاوت معنی داری میان غلظت های مختلف کلسیم در قطر ساقه مشاهده نشد اما تیمار بر در 50 میکرمول در لیتر قطر ساقه را به طور معنی داری افزایش داد. تحت شرایط کمبود کلسیم(2/5 میلی مول در لیتر) طول دمگل به طور معنی داری افزایش یافت اما غلظت های مختلف بر تاثیری بر طول دمگل نداشت. قطر دمگل تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت.