سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر عسگری رابری – عضو هیئت علمی گروه علوم گیاهی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باه
غلامرضا عبدی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج
حسن قربانی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رز یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده است که بیشترین سطح زیر کشت تولید شاخه بریده در ایران را به خود اختصاص داده است. رز از لحاظ فرم، رنگ، عطر، دوام و تنوع اشکال و گونه هایش یکی از محبوب ترین گل ها محسوب می شود. این گیاه در فضای سبز و به صورت گل بریده مورد استفاده قرار می گیرد. راحت ترین و ارزان ترین روش تکثیر این گیاه قلمه است. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با غلظت های مختلف (1000و2000و3000و4000 پی پی ام هورمون IBA) در سه تکرار انجام و صفاتی از قبیل درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری در صفات درصد ریشه زایی در سطح احتمال 1% در بین تیمارها مشاهده شد. بیشترین درصد ریشه زایی در تیمار 3000 پی پی ام IBA با 90 درصد ریشه زایی بداست آمد. بیشترین تعداد ریشه در تیمار 3000 پی پی ام IBA با 58/88 ریشه در هر قلمه بدست آمد و تیمار 2000 پی پی ام IBAبیشترین وزن تر ریشه را با 10/5 گرم ریشه در هر قلمه تولید کرد.