سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شروین وحدت – دانشجوی کارشناسی ارشد چردیس دانشکده کشاورزی کرج
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه علوم باغبانی
جواد هادیان – استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این پژوهش، پتانسیل قارچکشی اسانس ترخون و عصاره آویشن شیرازی، مرزه و زیره سیاه در کنترل دو قارچ عامل پوسیدگی پس از برداشت میوه توت فرنگی، کپک خاکستری (Botrytis cinerea) و رایزوپوس (Rhizopus stolonifer ) در شرایط درون شیشه ای بررسی گردید. شناسایی ترکیبات اسانس ترخون بوسیله GC و GC-MS انجام شد. اثر بازدارندگی اسانس و عصاره گیاهان بر روی دو قارچ متفاوت بود. مطالعه پتانسیل ضد قارچی اسانس و عصاره ها نشان داد که در تمامی موارد با افزایش غلظت اسانس و عصاره ها، فعالیت ضد قارچی افزایش می یابد. بدین صورت که در غلظت 250 میکرولیتر در لیتر هیچ کدام از اسانس و عصاره ها خاصیت ضد قارچی نداشتند. اثر بازدارندگی اسانس و عصاره ها بر روی قارچ B. cinerea بیشتر از R. stolonifera بوده است. موثرترین عصاره بر روی قارچ رایزوپوس، عصاره گیاه آویشن و مرزه بود که در غلظت 2000 میکرو لیتر در لیتر بازدارندگی 50 درصدی را نشان داد.