سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

در این مقاله اثر سایتوکنین برروی ریز ازدیادی گیاه زینتی تکوما به روش کشت بافت بررسی شده است. این پژوهش در سال 1387 در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم انجام شد. که ابتدا پس از تهیه ریز نمونه های مورد نیاز از گیاه سالم و قوی تکوما و انجام عملیات ضد عفونی ریزنمونه ها و تهیه محیط کشت لازم و استفاده از غلظت های مورد نظر مواد تنظیم کننده رشد سایتوکنین که نوع سایتوکنین مورد استفاده در این پژوهش بنزیل آدنین با غلظت های 0,0/5 و 1 میلی گرم در لیتر می باشد انجام شد. در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش غلظت ماده تنظیم کننده رشد باعث افزایش تشکیل جوانه نابجا و کاهش آغازیدن ریشه در ریزنمونه شد.