سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمدی – دانشآموخته – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
غلامعباس اکبری – هیئت علمی- دانشگاه تهران پردیسابوریحان
نیراعظم خوش خلق سیما – هیئت علمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
فواد مرادی – هیئت علمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

سالیکورنیا گیاهی است شورپسند و خودروکه پتانسیل بالایی جهت کشت به عنوان یک گیاه روغنی و آبیاریبا آبدریا دارد. به منظور ارزیابی سطوح مختلفشوری و مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر رشد و نمو این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در گلخانه فیزیولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج انجام یافت. تیمارهای این آزمایششش سطح شوری NaCl و ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ میلی مولار و سه سطح کلسیم CaCl2 و ۱۰، ۱ و ۲۰ میلی مولار با سه سطح H2KPO4 و ۰/۱ ، ۱، ۱/۵ میلی مولار بودند. پساز ۴۵ روز از اعمال تیمارها، وزن تر و خشک قسمت هوایی، پتانسیل آبی، میزان تجمع قندهای محلول و میزان تجمع عناصر (سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر و منیزیم) اندازه گیری شد.نتایج آزمایش نشان داد که کلسیم و فسفر تاثیر معنی داری بر روی رشد و نمو سالیکورنیا و شاخصهای اندازه گیری شده داشت. اضافه نمودن فسفر به محیط رشد به ویژه همراه با مکمل های کلسیم می تواند باعث بهبود رشد گیاه وافزایش تحمل گیاه در شرایط شوری گردد.