سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهلا مولانایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار، دکترای تخصصی زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

جهت بررسی اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک و تنش بر اجزای عملکرد و روابط اجزا دو رقم سویا، ازمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال زراعی 1392 به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تنش خشکی در دو سطح آبیاری کامل (بدون تنش) و قطع آبیاری در مرحله گلدهی (تنش) فاکتور اصلی و ترکیب فاکتوریایی اسید اسکوربیک (شامل سه سطح شاهد (آب مقطر)، 0/1 گرم در لیتر اسید آسکوربیک و 0/2 گرم در لیتر اسید آسکوربیک) در رقم (شامل دو سطح TMS و (L(17) عامل فرعی بود. تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با قطع آبیاری در مرحله گلدهی تعداد غلاف در بوته کاهش معنی داری داشت ولی کاربرد اسید اسکوربیک باعث افزایش معنی دار تعداد غلاف در بوته گردید. رقم TMS در صفات مذکور برتری معنی داری نسبت به رقم (L(17 داشت. اثر متقابل اسید آسکوربیک در رقم نشان داد که واکنش دو رقم مورد مطالعه سویا نسبت به کاربرد اسید آسکوربیک متفاوت بود به طوری که با کاربرد 0/1 گرم در لیتر اسید اسکوربیک تعداد غلاف در بوته در رقم (L(17 بالاتر از TMS بود. در حالی که با کاربرد 0/2 گرم در لیتر اسید آسکوربیک رقم TMS تعداد غلاف در بوته بیشتری نسبت به رقم (L(17 داشت. بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش تعداد غلاف در بوته بیش از سایر اجزای عملکرد از تنش رطوبتی آسیب می پذیرد.