سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تحقیقات نهال بذر کرج
اردشیر رحیمی – عضو هیئت علمی موسسه ثبت و نهال بذر کرج
محسن سیلسپور – عضو هیئت علمی موسسه اصطلاح و تحقیقات نهال بذر کرج

چکیده:

به منظور دست یافتن اثرات سولفات روی و غلظت مناسب برای تولید پیاز(کورم) و پیازچه (کورمچه) گل گلایل رقماسکار آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار سولفات روی انجام شد. سپس آمار موجود تجزیه واریانس شده و میانگین ها نیز به دوش دانکن به منظور مقایسه اثرات تیمارهای سولفات روی (zn0,zn0/5%, zn1%,zn2%) و کنترل مقایسه شده است. کود حیوانی پوسیده در کرتها یکماه قبل از کاشت پیازها بعد از شخم زدن زمین پخش شد. از نیتروژن(N), فسفر (P), پتاسیم (K) و دیگر کودهای دیگر منظور رشد, کیفیت بهتر گل, تولید کورم و کورمچه استفاده شده است. یادداشت برداری ها نشان داد که غلضتهای متفاوت سولفات روی بر روی مقدار تولید کروم و کورمچه تاثیر داشته است. اگر چه با افزایش غلظت سولفات روی صفات وزن پیازها در یک گیاه (25/62 گرم) و همچنین در طول کوروک (2/24) و قطر کورم (3/56) در سطح 5% معنی دار بوده است. همچنین مشاهده شد که سولفات روی 2% بالاترین تولید کورم و کورمچه در مقایسه با تیمارهای دیگر و کنترل داشته است. بطور کلی تیمارهای سولفات روی در مقایسه با کنترل بر روی تعداد کورمچه(9/25), وزن کورمچه(10/17) و قطر کورمچه(6/24) تاثیر پذیر بوده اما از نظر آماری معنی دار نبوده است.