سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه نگهبان اصطهباناتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
عبدالرسول ذاکرین – استادیار بخش باغبانی
شراره نجفیان – دانشجوی دکترای باغبانی
امنه تراکمه – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

دراین پژوهش که در سال 87-86 در شیراز انجام شد اثر محلول پاشی فسفات دی امونیوم با غلظتهای متفاوت برروی گیاه دارویی جعفری معطر مورد بررسی قرارگرفت فسفات دی امونیوم خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی شامل میزان اسانس، میزان کلروفیل، ارتفاع، سطح برگ، تعداد و طول شاخساره های جانبی، تعداد گل، وزن تر و خشک ریشه و شاخساره را افزایش داد گیاهان در مرحله گلدهی کامل پس از خشک شدن در سایه به روش تقطیر با آب با استافده از دستگاه کلونجر اسانس گیری شدند. بازده اسانس در تیمار 9.6% برابر 1.35 بود که نسبت به تیمار شاهد افزایش قابل توجهی یافت .