سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ارزو دادرس نیا – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
اکبر فرقانی – استادیار گروه خاکشناسی
بیژن مرادی – پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور
رضا فیفایی – پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

محلول پاشی نیتروژن از مهمترین برنامه های کودی برای مرکبات درایران به شمار می رود که نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی است هدف ازا ین تحقیق تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود نیترات آمونیوم روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح از نظر کمی و کیفی بود محلول پاشی با غلظتهای 0/4 ، 0/8 و 1/2 درصد طی دو مرحله و هر مرحله در سه غلظت متفاوت با توجه به مقدار ازت کود، روی درختان 10 ساله با پایه نارنج انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه 0/25 ، 0/5 و 0/75 درصد مرحله دوم در اواخر تیرماه 0/15 ، 0/30 ، 0/45 درصد صورت گرفت. برداشت میوه طبق روال منطقه در آذرماه انجام شد و فاکتورهای کمی و کیفی شامل قطر ، طول، وزن و ضخامت پوست میوه، ویتامین ث، درصد مواد جامد محلول در آب، اسیدیته و عملکرد اندازه گیری شد.