سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اصغری پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده:

دراین تحقیق اثرات سه شکل کاربری زمین مزرعه فشرده، نیمه فشرده و مرتع بربیومس و تنوع جوامع میکروبی خاک بررس شد. پاسخ تنفسی به ترکیبات الی خاصی می تواند برای اندازه گیری تنوع میکروبی خاک استفاده شود یکنواختی و غنای کاتابولیکی میکروارگانیزم ها به عنوان شاخصی از تنوع میکروبی خاک اندازه گیری گردید. غنا تعداد سوبستراها ی استفاده شده بوسیله جامعه هتروتروفی و یکنواختی هتروتروفی تغییرات در استفاده از سوبستراها می باشد در مقایسه با مزارع فشرده و نیمه فشرده خاک مرتع مواد الی و بیومس میکروبی بیشتری داشت اما در سیستم فشرده تنفس پایه نسبت به دو سیستم دیگر بیشتر بود که بیانگر حضور جامعه میکروبی کوچک اما فعال به لحاظ متابولیکی دراین خاک هاست. تجزیه پروفیلهای پاسخ کاتابولیکی نشان داد که تفاوت زیادی در توانایی کاتابولیکی جوامع میکروبی خاک در کاربری های مختلف زمین وجود دارد می شود نتیجه گرفت که کاربری زمین اثرات زیادی بر اندازه فعالیت وتنوع جوامع میکروبی خاک دارد این اثرات تا حد زیادی با کاهش د رمقدارموادلی خاک مرتبط است.