سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول احمدی فر –

چکیده:

اسناد تجاری دارای ویژگی های خاصی می باشند که آنها را از سایر اسناد مستثنی می کند. از جمله ممیزات این اسناد،مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد است. مسئولیت تضامنی به این معنا است که برای پرداخت یک دین بیش از دو مدیونمسئول می باشند. در این مقاله هدف بررسی اثر مسئولیت تضامنی است که از طریق مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته ایم.براساس نتایج این تحقیق در صورتی که چند نفر سند تجاری را به هر عنوان امضاء نموده باشند، در مقابل دارنده مستقلاً مسئولپرداخت وجه آن سند می باشند. در ارتباط بین ضامنین نیز مسئولیت تقسیم می شود.