سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی بانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه سمنان
علی حبیب اله زاده – دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه سمنان

چکیده:

به طور کلی آلیاژ های آلومیونیوم – سیلیسیم دارای ساختاری دندریتی بوده و ذرات سیلیسیم در ساختار آنها به صورت تیغه ای می باشند. در مقاله حاضر تاثیر شرایط ریخته گری نیمه جامد و بهسازی با Sr بر ساختار آلیاژ A356 مورد بررسی قرار گرفته است تا بدین ترتیب با کروی شدن ساختار و اصلاح شکل ذارت سیلیسیم ساختار نهایی قطعه به نحو مناسب تصحیح شود. بدین منظور ابتدا نمونه هایی با اعمال شرایط ریخته گری نیمه جامد تولید شده سپس نمونه هایی دیگر با اعمال شرایط ریخته گری نیمه جامد و حضور عنصر بهساز و نیز نمونه ایی صرفا در حضور بهساز به روش ریخته گری معمول آماده شدند. برای بررسی اثر سرعت تبرید ، در تمامی موارد فوق ریخته گری در دوقالب ماسه ای و فلزی صورت گرفت . مقایسه نتایج نشان داد که با اعمال شرایط ریخته گری نیمه جامد و حضور عنصر بهساز ، نمونه ها دارای ساختاری کروی به همراه فاز دوم اصلاح شده خواهند بود.