سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق بیک نژاد – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
مهدی عزیزی – عضو هئیتعلمی و مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ولی اله رامئه – عضو هئیتعلمی ومحقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهران افضلی – عضو هئیتعلمی ومحقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف مقادیر مختلفپتاسیم و منیزیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی ، عملکردو اجزای عملکرد ژنوتیپهای سویا، در سال زراعی ۱۳۸۵ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قراخیل اجرا گردید. بطوریکه پتاسیم در سه سطح( عدم مصرف (K0) ، (K1(100 و (K2) 200 کیلوگرم درهکتار از منبع سولفات پتاسیم ) و منیزیم در دو سطح ( عدم مصرف (Mg0) و (Mg1)100 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات منیزیم ) به عنوان فاکتورهای اصلی و فاکتور فرعی واریته های سویا (۰۳۲، ۰۳۳ و JK) بود.