سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا پیله وری خمامی – کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمدنقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بررسی های اخیر نشان داده اند که رشد و عملکرد گیاهان زراعی سه کربنه با محلول پاشی متانول و روی افزایشپیدا نموده و متانول به عنوان یکمنبع کربن و روی به عنوان یکعنصر کم مصرف مورد نیاز برای این گیاهان عمل می نماید. به منظور بررسی اثر متانول و روی بر خصوصیات کمی و کیفی بادام زمینی از آزمایش فاکتوریل ×۴ ۴ با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۷ در شهرستان بندر کیاشهر واقع در استان گیلان استفاده گردیدنتایج حاصله نشان داد مقدار مصرف متانول و روی اثرات معنی داری بر خصوصیات مورد ارزیابی داشتند. همچنینمقایسه میانگین خصوصیات مورد بررسی نشان داد که اثر متقابل محلول ۳۰ درصد حجمی متانول و ۱ در هزار روی بر صفات مورد ارزیابی بیشتر از سایر تیمارها بود. محلول پاشی متانول و روی بر قسمتهای هوایی بادام زمینی باعثافزایشعملکرد غلاف، عملکرد دانه، مقدار روغن و مقدار پروتئین دانه گردید.