سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم نوری – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
احمد ارشادی – استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
اعظم صدیقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد و صفات کیفی سیر ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده با فاکتور اصلی نوع کود در 2 سطح اوره و سولفات امونیم، و فاکتور فرعی سطح کود در 5 سطح 100، 150، 200، 250 ، 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد نوع کود اثر معنی داری بر عملکرد و تعداد و طول برگ نداشت اما بر میانگین تعداد سیرچه، وزن سوخ تک بوته، سفتی ، کاهش وزن و شاخص جوانه زنی درونی اثر معنی داری داشت سطح کود اثر معنی داری بر صفات کمی و کیفی سیر داشت اثر متقابل نوع و سطح کود تنها بر سفتی اثر معنی داری داشت با افزایش سطح کود تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار میزان عملکرد افزایش و پس از آن با افزایش سطح کود کاهش یافت.