سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، ایران
فرامرز هرمزی – عضو هیئت علمی مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده:

موادفعال سطحی اثرات زیادی بررفتار حبابهای هوا درون آب دارند دراین تحقیق ا ثرماده فعال سطحی 1و2پروپان دیول براندازه حبابهای هوا دربرج حبابی مورد بررسی قرارگرفت اثرسرعت هوای ورودی و غلظت موادفعال سطحی برتعدادحبابهای هوا و اندازه حباب ها موردمطالعه قرارگرفت برای این منظور با استفاده ازتکنیک عکسبرداری پرسعت توسط دوربین کاسیواکسیلیم خواص حباب ها دریک ستون مستطیلی شکل به ابعاد 120×20×5 cm3 اندازه گیری شد جنس ستون ازنوع پلکسی گلاس شفاف است ازهوا به عنوان فاز گاز استفاده شد وباشدت جریانهای مختلف 0/8و1/6و3لیتر بردقیقه وارد برج شد ازآب مقطربه عنوان فازپیوسته استفاده شد سیستم درداخل برج دوفازی مایع – گاز و ارتفاع مایع داخل برج 45CM است تمام مراحل اندازه گیری تحلیل داده ها و محاسبه خواص حباب ها به وسیله برنامه های نوشته شده درنرم افزار متلب انجام گرفت نتایج نشان داد تاثیر غلظت ماده فعال سطحی براندازه و تعدادحبابها ازتاثیر سرعت هوای ورودی درغلظت های زیاد به مراتب بیشتر است