سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – استادیار، گروه عمران، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
ودود دهخوارقانیان – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در سکوهای پایه کششی، کابلهای پیش تنیده نقش مهمی در پایداری و ایجاد شرایط مناسب جهت کار بر روی سکو دارا میباشند. این کابلها باعث ایجاد قید حرکتی در امتداد قائم، شدهاند. به همین دلیل پریود حرکتی سکو در امتداد قائم نسبت به دیگر امتدادها، بسیار کوچک و در حدود 2-4 ثانیه است. این پریود کوچک باعث ایجاد سیکلهای بارگذاری و باربرداری زیادی در کابلهای پیش تنیده میشود که، در آنها ایجاد خستگی کرده و عمر مفید آنها را کاهش میدهد. در این مقاله برای کنترل دامنه و نیز نحوه رفتار نوسانی سکوی پایه کششی در امتداد قائم از میراگر جرمی تنظیم شده استفاده شدهاست. میراگر به گونهای تنظیم میشود که با اعمال تحریک به سازه، با نوسان خود باعث اتلاف انرژی و میرا شدن نوسان سکو گردد. بارگذاری سکو شامل موج هارمونیک، موج طیفی، باد و موج و باد همزمان است. برای تحلیل رفتار سکو از نرمافزارMOSES استفاده شدهاست.