مقاله اثر نور و تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر کالوس زايي و تجمع آنتوسيانين در کالوسهاي حاصل از جداکشتهاي مختلف در رز گاليکا (.Rosa gallica L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1392 در پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران) از صفحه 184 تا 195 منتشر شده است.
نام: اثر نور و تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر کالوس زايي و تجمع آنتوسيانين در کالوسهاي حاصل از جداکشتهاي مختلف در رز گاليکا (.Rosa gallica L)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالوس زايي
مقاله آنتوسيانين
مقاله تاريکي
مقاله نور
مقاله تنظيم کننده هاي رشد
مقاله .Rosa gallica L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: طراحي روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد کالوس و ميزان آنتوسيانين در رز گاليکا (Rosa gallica L.) از جداکشتهاي رويشي (دمبرگ، برگ و ساقه) و گلي شامل بساک، مادگي و گلبرگ تحت اثر عوامل فيزيکي (نور و تاريکي) و شيميايي (تنظيم کننده هاي رشد شامل 4-D،2، BAP و GA3) در زمانهاي مختلف بررسي شد. جداکشتها روي محيط کشت موراشيگ و اسکوگ (MS) تغيير يافته واجد ويتامينها و تنظيم کننده هاي رشد لازم کشت شدند و تحت تيمار تاريکي و نيز دوره نوري 8.16 ساعت با شدتهاي نوري 1000 و 2000 لوکس قرار گرفتند. جداکشتها هر دو هفته يک بار روي محيط کشت تازه واکشت شدند. نتايج نشان داد که غلظت 3-2 ميلي گرم در ليتر 2, 4-D و 1 ميلي گرم در ليتر BAP براي تحريک توليد کالوس در جداکشتهاي مختلف بهينه بودند.GA3 سبب کاهش کالوس زايي شد. پس از 4 روز توليد کالوس در جداکشت ساقه و پس از 8 روز، القاي کالوس در ساير جداکشتها شروع شد و در طي هفته هاي بعد کالوسها بسيار بزرگ و حجيم شدند. اثر تيمارهاي نوري (1000 و 2000 لوکس) و تاريکي، اثر معني داري بر کالوس زايي نشان ندادند اما نور با شدت 2000 لوکس تا حدودي سبب بازدارندگي کالوس زايي در جداکشتهاي رويشي و بساک شد. کالوسهاي ايجاد شده در اين گونه در نور، قرمز رنگ و محتوي آنتوسيانين بودند که بالاترين ميزان در جداکشتهاي برگي با شدت نوري 2000 لوکس مشاهده شد. کالوسهاي رشد يافته در تاريکي سفيد تا کرم رنگ، نرم و شکننده و محتوي ميزان بسيار اندکي آنتوسيانين بودند.