سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده دولتخواه – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- دبیر آموزش و پرورش استان خراسان رض
امیر مقدم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
میثم رضائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وحید مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

عملکرد انسان می تواند تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار گیرد که از آن میان می توان به برتری های جانبی اشاره نمود. شواهد بسیاری وجود دارد که بین اجرای ماهرانه و برتری اندام های بدن مانند دست، پا و چشم رابطه وجود دارد. از طرفی افراد بر حسب اینکه دست و چشم برتر آنها در کدام سمت بدن است، به دو گروه همسو ودگرسو تقسیم می شوند. افراد همسو چشم و دست برتر آنها در یک سمت بدن (چپ یا راست) و افراد درگو چشم و دست برتر آنها در دو سمت مخالف بدن _چشم چپ و دست راست و برعکس) قرار دارد. برخی تحقیقات نشان دادند که افراد همسو در اجرای فعالیتهای حرکتی به مراتب بهتر از افراد دگر سو عمل می کنند. در الی که برخی دیگر تفاوتی رابین ورزشکاران همسو و دگرسو نشان نداده اند. از طرفی تعادل واکنش حرکتی است که به یکپارچگی محرک های دریافتی از سیستم های بینایی و حس حرکتی وابسته است. همچنین توانایی حفظ تعادل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بطوری که تعادل و کنترل قامت، اساس اغلب فعالیت های حرکتی است. از طرفی دیگر دشواری تکلیف نیز متغیری است که می تواند بر اثر بخشی متغیرهای مختلف در اجرای حرکات مؤثر باشد. لذا شناخت چنین متغیرهایی اهمیت زیادی در ارتقا عملکرد انسان خواهد داشت. حال با توجه به محدودیت مطالعات مربوط به تعادل و همسویی- دگر سویی، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر همسویی و دگرسویی چشم و دست بر تعادل دختران ورزشکار، در شرایط متفاوت دشواری تکلیف می باشد.