سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد طهماسبی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی عباسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام سیدین – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش، اثر پارامترهای کشش سرد سیم از قبیل میزان کرنش، تعداد پاس و تعداد آنیل بین پاسی و همچنین دمای آنیل، بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در فرایند کشش سیم بوسیله بررسی های ریز ساختاری، آزمون سختی و ازمون کشش سرد مورد بررسی قرار گفته است. به این منظور نمونه هایی در تعداد پاسهای ۴ و ۸ به میزان ۴۳ درصد کاهش سطح مقطع یافته اند و نمونه هایی، با یک مرحله آنیل بین پاسی و بدون آنیل بین پاسی به کاهش سطح مقطع ۵۲ درصد رسیده اند. آنیل نهایی نمونه ها نیز در دماهای ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۸۵۰ و ۹۰۰ درجه سانتی گراد انجام شده است. بر طبق نتایج بدست آمده، بیش از ۱۰ درصد، کاهش سطح مقطع برای شروع تبلور مجدد در آلیاژ مورد بررسی، مورد نیاز است. سختی ناشی از تبلور مجدد، پس از آنیل در نمونه هایی ۲۰ و ۳۰ درصد کاهش، بترتیب در دمای ۸۵۰ و ۸۰۰ درجه سانتی گراد به مقدار ثابت می رسد. انجام فرایند کشش سیم بصورت آنیل یک مرحله ای و آنیل دو مرحله ای و افزایش تعداد پاسهای کشش سیم از ۴ پاس به ۸ پاس، تغییرات قابل ملاحظه ای را در خواص کششی نشان نداد.