سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام السادات شریعت بروجنی –
ریحانه عموآقایی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تریازول ها ازجمله تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که میتوانند گیاهان را ازتنشهای متفاوت مثل خشکی و تنش دمای پایین و غیره محافظت کنند پاکلوبوترازول از خانواده این ترکیبات محسوب میشود این ترکیبات حفاظت دربرابر تنش را ازطریق تغییر درمقادیر هورمون ها و سنتز اسمولیت ها ازجمله کربوهیدارت اعمال می کنند بذرهای لوبیا به مدت 24ساعت درمحلولهایی با غلظت های پاکلوبوترازول 0و25و50 میل یگرم درلیتر دردمای 20درجه قرارگرفتند دانه رست هاتحت شرایط کنترل شده 150 میکرومول برمترمربع برثانیه تابش و فوتوپریود 16 ساعت و رطوبت نسبی 70 درصد و دمای 25درجه رشد داده شدند بعداز2 هفته گیاهان با تنش دمایپایین با قرار دادن آنها دراتاق سرد 5 درجه سانتیگراد روبرو شدند سپس گیاهان بتدریج به دماهای 10و15و20 درجه سانتیگراد درطی 8 روز منتقل شدند سپس به دمای اولیه رشد یعنی 25 درجه سانتیگراد برای مدت 2 روز برگردانده شدند گیاهان شاهد درتمامی مدت دمای 25درجه نگهداشته شدند. نتایج نشان داد که تنش سرما میزان کربوهیدرات را درنهالهای تحت تنش سرما افزایش میدهد.