سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
الناز فرج زاده معماری تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

چکیده:

به منظور ارزیابی روند جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های پیاز رقم قرمز آذرشهر تحت تاثیر پیش تیمار با سه هورمون اکسین، جیبرلین و سیتوکینین پژوهشی بصورت آزمایش اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 1: مدت زمان اعمال شرایط پیش تیمار برای بذور در سه سطح 6، 12 و 18 ساعت ، 2: سطوح مختلف غلظت هورمونها در دوره ی پیش تیمار در 6 سطح غلظت 2-10 ، 4-10، 6- 10 ، 8- 10 و 10-10پی پی ام و آب مقطر به عنوا ن شاهد و 3: نوع هورمون مورد استفاده برای اعمال پیش تیمار شامل اکسین، جیبرلین و سیتوکینین بودند. نتایج آزمایش وجود اثرات معنی دار تیمارهای اعمال شده را بر تعدادی از صفات مورد ارزیابی نشان داد رشد ریشه چه در اثر اعمال پیش تیمار جیبرین نسبت به شاهد افزایش یافت ولی تیمار با اکسین و سیتوکینین از طول ریشه چه نسبت به شاهد کاست. طول ساقهچه و گیاه چه نیز در اثر پرایم با تمامی غلظتهای هورمونهای موردب ررسی نسبت به پرایم با اب مقطر کاهش یافت.