سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرنیان گیلک – کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران
مهدی رهنما – دانشیار گروه فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران-نویسنده مسئول
محمدرضا بیگدلی – دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران

چکیده:

زمینه وهدف : قطع کامل یا کاهش شدید جریان خون در یک ناحیه از مغز موجب سکته مغزی ویا ایسکمی در ناحیه مورد نظر میشود.مطالعات اخیر پیشنهاد می کند که پیش تغذیه عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب (Valeriana officinalis) باعث کاهش آسیب ناشی از هیپوکسی- اکسیژن رسانی مجدد در مغز رت می شود. روش ها : این تحقیق به صورت تجربی روی 5 گروه رت نر از نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفته است. گروه اول و دوم (کنترل وشم) آب مقطر دریافت کردند در حالی که سه گروه تیمار عصاره هیدرو الکلی سنبل الطیب را به صورت خوراکی از طریق گاواژ بهمدت 21 روز دریافت کردند (100 ، 200 ، 400 میلی لیتر بر کیلوگر) وزن بدن به ترتیب) دو ساعت بعد از آخرین دوز گاواژ شدهشریان میانی مغز (Middle Cerebral Artery) بسته شد و در آن مدل سکته مغزی انجام شد و میزان نفوذپذیری سد خونی- مغزی از طریق میزان جذب نوری اوانس بلو در بافت مغزی بررسی و داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و تست تعقیبی LSD تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها : کاهش نفوذ پذیری سد خونی مغزی در گروه های با دوز های – 200 و 400 ، در برابر گروه شاهد از لحاظ آماری معنی داربود (P<0/5). در ضمن بین نیمکره های راست و چپ در گروه های شاهد و گروه دوز 100 اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0/5)اما بین نیمکره های راست و چپ در گروه های تیمار شده با دوز های 200 و 400 میلی لیتر بر کیلوگرم اختلاف معنی داری وجودنداشت (P<0/05).نتیجه: اگر چه بق یافنه های این تحقیق پیش تیمار توسط عصاره هیدرواکلی سنبل الطیب موجب کاهش نفوذپذیری مغزی در مدلایسکمی- خونرسانی مجدد در مدل جانوری رت می شود اما کار های بیشتری لازم است تا این مشاهدات را گسترش دهد. عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب به دلیل محتوای بالای مواد آنتی اکسیدانی خود از جمله اسید والرنیک نقش حفاظتی عصبی داشته است.