سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آنا خالقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد مشهد
فاطمه بازوبندی – کارشناس باغبانی
محمد بازوبندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
غلامرضا سازواری – کارشناس ارشد علفهای هرز دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

بمنظور بررسی اثرات پتانسیل اسمزی ناشی از نمکKNo3 بر خصوصیات جوانه زنی بذور کلزا ،آزمایشفاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد مشهد اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل ۳ سطح مکش اسمزی ناشی ازاعمال نمک نیترات پتاسیم با پتانسیل های اسمزی (۰/۱، ۰/۳، ۰/۵ مگاپاسکال ) جهت پرایمینگ بذور بمدت ۲۴، ۴۸، ۷۲ ساعت در معرض این سطوح مکش قرار گرفتند. شاخصهای جوانه زنی گیاه کلزا بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، بنیه بذر، طول ریشه چه وساقه چه در پرایم ۲۴ ساعت و تیمار شاهد در بالاترین سطح بوده است. در این آزمایشتنها اثر اصلی زمان معنی دار شد و هیچگونه تفاوت معنی داری بین سطوح مختلف مکش و اثر متقابل آن با زمان پرایمینگ مشاهده نگردید.