سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضاوان السادات کازرونیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد
احمد خلیقی – استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محم خصوصی – عضو هیئت علمی سابق گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
سپیده کلاته جاری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

با توجه به اهمیت اقتصادی گل شاخه بریده رز و نیز به سبب گسترش کاربرد سیستم آبکشت در ایران، آزمایشی جهت بررسی تیمارهای نوع گلجا (گلدان، کیسه)، حجم بستر کشت به ازاء هر گیاه ( 5 لیتر، 8 لیتر) و شیوه مدیریت تاج پوشش (خمش، هرس) بر روی رز رقم چری برندی طراحی شد. این آزمایش در گلخانه ای واقع در شمال شرقی تهران با استفاده از طرح فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. طبق نتایج تجزیه آماری، نوع گلجا اثر معنی داری بر قطر غنچه، وزن تر و خشک ریشه و سطح برگ ساقه گل دهنده نشان داد. میانگین قطر غنچه و وزن تر گل در حجم بستر 8 لیتر به ازاء هر گیاه برتری نشان دادند. مدیریت تاج پوشش به شیوه خمش در مورد تمامی صفات به غیر از میزان تولید، نتیجه بهتری نسبت به هرس داشت. در مجموع بر اساس نتایج، شیوه مدیریت تاج پوشش نسبت به دو عامل آزمایشی دیگر تأثیر بیشتری بر بهبود کیفی رزهای شاخه بریده داشت.