سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معظم حسن پور اصیل – استادیار گروه علوم باغبانی ، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان ، رشت
سهیلا طالش ساسانی – مربی گروه علوم باغبانی ، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان ، رشت

چکیده:

به منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری برشاخص های رشد تربچه در سال 1387 آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی برروی دو رقم تربچه به نام های Commet و Cherry Belle با 3 تکرار و 4 تیمار انجام شد. تیمارها به ترتیب شامل: 50، 0، 100 و 150 تن کمپوست زباله شهری در هکتار بود که در 24 کرت در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که در رقم Cherry Belle با افزایش کمپوست تا 100 تن در هکتار عملکرد محصول ، تعداد برگ و قطر غده به طور معنی داری افزایش یافت ولی با افزایش مجدد کمپوست تا 150 تن در هکتار افزایش معنی داری در شاخص های فوق مشاهده نگردید. در رقم Commet با افزایش کمپوست تا 150 تن در هکتار عملکرد محصول و قطر غده معنی دار بود ولی از نظر تعداد برگ، کمپوست 100 تن در هکتار در کلاس بالاتری قرار گرفت. در هر دو رقم شاخص کلروفیل در تیمارهای 100 و 150 تن در هکتار نسبت به تیمارهای شاهد و 50تن در هکتار معنی دار شد. بطور کلی رقمCherry Belleاز نظر میزان عملکرد، قطر غده و تعداد برگ بر رقم Commet برتری داشت.